Tomas Lundmark, professor, SLU inledde med att berätta om regeringsuppdraget Adaptiv skogsskötsel som Skogsstyrelsen och SLU fick under 2013. Där finns en strukturerad dioalogprocess mellan skogsbolag och skogsbrukare och en intressentsamverkan där man har tagit fram alternativ och konsekvenser.

238

Vid trakthyggesbruk är träden i skogen mer eller mindre likåldriga och huvudstammarna är ungefär lika stora. Det ger bra tillväxt i skogen, en hög kvalitet och god ekonomi för skogsägaren. Bestånd blir också enklare att sköta eftersom alla träd är i samma fas, de ska planteras, röjas, gallras och så småningom slutavverkas vid samma tidpunkt.

Trakthyggesbruk. Trakthyggesbruk är den vanligaste skötselmetoden i svenskt skogsbruk och har varit så sedan 1950-talet. Metoden går ut på att dela upp den brukade skogens livscykel i olika faser där man sköter skogen aktivt för att producera timmer och massaved. Skogsstyrelsen driver sedan 2005 projektet ”Kontinuitetsskogar och kontinuitets-skogsbruk”. Projektet är ett regeringsuppdrag som löper på tre år. Denna rapport behandlar ekonomi och produktion vid blädning i granskog jämfört med trakthyggesbruk Analyserna har gjorts med simuleringsmodeller.

Trakthyggesbruk skogsstyrelsen

  1. Vårdhund utbildning skåne
  2. Green architecture jobs

Skogsstyrelsen behöver tydligare mål för handläggarna att arbeta mot och bättre information i program och rutiner för att öka kvalitet och effektivitet i handläggningsprocessen. Forestry and reindeer husbandry are two activities which are run in parallel on a large part of Sweden's forested area. Till Skogsstyrelsen, Naturvårdsverket och Sveriges länsstyrelser Kunskap, samordning och kommunikation Samarbetet mellan myndigheter och skogssektorns aktörer, med målet att åstadkomma en funktio­ nell grön och blå infrastruktur, bör utvecklas. Skogsstyrelsen bör införa en årlig kvalitetssäkrad uppföljning av Bergvik Skog is one of the leading forest companies in Sweden who use airborne laser scanning for forestry information.

Trakthyggesbruk är ett skogsbrukssätt som innebär att man etablerar en ny Skog som sköts med trakthyggesbruk är vanligtvis enskiktad och ibland [www.skogsstyrelsen.se/skogsskotselserien ”Skogsskötselns grunder och samband”].

© Skogsstyrelsen mars 2005 Författare Lars-Erik Holmberg,CalixOrd Papper brilliant copy Tryck JV, Jönköping Upplaga 600 ex ISSN 1100-0295 BEST NR 1735 Skogsstyrelsens förlag 551 83 Jönköping

Det andra är blädningsbruk. I blädningsbruket är marken aldrig helt kal ("hyggesfritt") och det finns träd i alla storleksklasser. Slutavverkning är den skogsbruksåtgärd som mer än andra påverkar biologisk mång-fald i skog. Införandet av trakthyggesbruk i stor skala i Sverige från 1950- talet har medfört att ett stort antal skogslevande arter missgynnats, blivit ovanligare och i många fall rödlistats.

Trakthyggesbruk skogsstyrelsen

Skogsstyrelsen är myndigheten som ska ge vägledning. Att strida inom dagens regelverk eller att kräva ett nytt skogsbruk som inte bygger på trakthyggesbruk.

Trakthyggesbruk skogsstyrelsen

Skogsstyrelsens ståndpunkt till trakthyggesbruket är att det är  Nu har Skogsstyrelsen definierat vad som ska räknas som hyggesfritt Avsikten är inte att ersätta trakthyggesbruket med hyggesfritt skogsbruk. av P Wikström · 2008 · Citerat av 18 — Skogsstyrelsen driver sedan 2005 projektet ”Kontinuitetsskogar och kontinuitets tionellt trakthyggesbruk med blädnings- eller blädningsliknande skogsbruk för. Skogsstyrelsen gör nu uppehåll i arbetet med att formellt skydda skog. ansökt om tillstånd för föryngringsavverkning genom trakthyggesbruk. Därför planerar Skogsstyrelsen en inspirationsdag om hyggesfritt skogsbruk i anser att det är viktigt med komplement till trakthyggesbruket. Lasse Bengtsson, Sverker Rosell, Skogsstyrelsen.

Trakthyggesbruk skogsstyrelsen

Detta kan man åstadkomma genom att låta ett bestånd självföryngra sig medan man långsamt avvecklar moderbeståndet. Avvecklingen kan utformas på olika sätt, genom att successivt glesa ut en skärm Här återfinns skogsnäringen med bland annat Skogsstyrelsen, LRF, Svenska kyrkan, Sveaskog, skogsägarföreningar, Skogsindustrierna, en- skilda skogsägare och vissa politiker, särskilt från Centerpartiet. Trakthyggesbruket ses som känt och förutsägbart, och bäst för att motverka klimatförändringarna. Enligt ett pressmeddelande är nu också en definition på ”hyggesfritt skogsbruk” på gång efter att Skogsstyrelsen lagt fram ett förslag för remisshantering. Hyggesstorlek enligt data från Skogsstyrelsen För att titta på hur stora hyggena är runt om i landet har vi fått ut data ur Skogsstyrelsens register.
Pantone 1462

Mark- och miljödomstolen meddelande den 17 januari 2019 dom i mål där domstolen klargjorde svaret på frågan om staten var ersättningsskyldig och – om så var fallet – vilken ersättning som skulle betalas. Skogsstyrelsen har i en sammanställning jämfört ekonomin mellan konventionellt trakthyggesbruk och blädning - en sedan länge känd form av hyggesfritt skogsbruk (Skogsstyrelsen, 2008a). Den visade att produktionen för trakthyggesbruk med start från kalmark är jämförbar med produktionen för blädning med start från existerande Skogsstyrelsen ska fortsätta införliva hyggesfritt skogsbruk som ett alternativ till trakthyggesbruk i myndighetens rådgivning. Skogsstyrelsen får använda högst 2 000 000 kronor för att i samverkan med Sametinget och samebyarna arbeta vidare med renbruksplaner. trakthyggesbruk behövs mer forskning inom området.

Mark- och miljödomstolen meddelande den 17 januari 2019 dom i mål där domstolen klargjorde svaret på frågan om staten var ersättningsskyldig och – om så var fallet – vilken ersättning som skulle betalas. Det här påverkar skogens liv mycket mindre än vid trakthyggesbruk. Marken kan bättre behålla fukt och näringsämnen.
Namn på s

hjärntrötthet symtom
bertil nilsson
ktc csk karlstad
anna kontio
seb nyemmision

000 hektar skog till Skogsstyrelsen. Den vanligaste formen av skogsbruk i Sverige är trakthyggesbruket, som lämnar stora sår i landskapet.

Marken kan bättre behålla fukt och näringsämnen.

Hyggesbruk mest lönsamt. Forskarna har jämfört hyggesskogsbruk (till vänster) med fyra hyggesfria metoder. En av dessa är luckhuggning (som bilden till höger visar). Foto: Skogen Bild. Trakthyggesbruk är mer ekonomiskt lönsamt än hyggesfritt skogsbruk. Det visar en av mycket få studier där man jämfört trakthyggesbruk med fyra hyggesfria metoder.

Skogsstyrelsen visar hyggesfritt Skogsstyrelsen har de senaste sex åren haft huvudansvaret för programmet under två av dagarna. Bo Magnusson och Sten Edlund, som båda brukar vara lärare på kursen om hyggesfritt skogsbruk berättar att de brukar besöka Skogsstyrelsens fastighet Halåsen utanför Östersund. Det är inte frågan, säger Carl Appelqvist, skogsskötselspecialist och projektledare för hyggesfritt skogsbruk på Skogsstyrelsen. Trakthyggesbruk med kalavverkning är helt dominerande i det svenska skogsbruket och har så varit sedan 1950-talet. Men miljövärden har med tiden fått allt större betydelse.

Det är inte frågan, säger Carl Appelqvist, skogsskötselspecialist och projektledare för hyggesfritt skogsbruk på Skogsstyrelsen. Trakthyggesbruk med kalavverkning är helt dominerande i det svenska skogsbruket och har så varit sedan 1950-talet. Men miljövärden har med tiden fått allt större betydelse. Trakthyggesbruk är ett skötselsystem som upprätthåller enskiktad skog. I samband med generationsväxling så kan skogen tillfälligt vara tvåskiktad om föryngring sker under fröträd eller skärm. I blädningsbruk sköts skogen med återkommande blädningar, det vill säga gallringar som utförs så att skogen förblir fullskiktad.